LIST OF SCHEDULED CASTES IN HARYANA STATE

 

1.            

Ad Dharmi

2.            

Balmiki, Chura, Bhangi

3.            

Bangali

4.            

Barar, Burar, Berar

5.            

Batwal

6.            

Bauria, Bawaria

7.            

Bazigar

8.            

Bhanjra

9.            

Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Balahi, Batoi, Bhatoi, Bhambi, Chamar-Rohidas, Jatav, Jatava, Mochi, Ramdasia.

10.       

Chanal

11.       

Dagi

12.       

Darain

13.       

Deha, Dhaya, Dhea

14.       

Dhanak

15.       

Dhogri, Dhangri, Siggi

16.       

Dumna, Mahasha, Doom

17.       

Gagra

18.       

Gandhila, Gandil, Gondola

19.       

Kabirpanthi, Julaha

20.       

Khatik

21.       

Kori, Koli

22.       

Marija, Marecha

23.       

Mazhabi, Mazhabi Sikh

24.       

Megh

25.       

Nat, Badi

26.       

Od.

27.       

Pasi

28.       

Perna

29.       

Pherera

30.       

Sanhai

31.       

Sanhal

32.       

Sansi, Bhedkut, Manesh

33.       

Sansoi

34.       

Sapela, Sapera

35.       

Sarera

36.       

Sikligar, Bariya

37.       

Sirkiband.